Odejmij % od swojego podatku


Już dziś możesz ofiarować pieniądze na nasze konto w wysokości 10% podatku dochodowego rocznie (osoby prawne), 6% podatku dochodowego rocznie (osoby fizyczne) i 1% podatku dochodowego rocznie przy okazji składania corocznego zeznania podatkowego za 2018 rok.

Fundacja Good Life, ul. Swiętojerska 16/18, 00-202 Warszawa KRS 0000 430383 nr rach.: 13 1020 1068 0000 1402 0319 6375 z dopiskiem „na cele statutowe”

Podstawa prawna:


Przy wsparciu w 2018 r organizacji pożytku publicznego Fundacji Good Life nr KRS 0000 430 383, odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają darowizny, zgodnie z ustawą:
Art. 18. 1. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

10% dochodu rocznie na rzecz OPP darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust.1;

20% dochodu rocznie na rzecz OPP w bankach - 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów;

6% dochodu rocznie na rzecz OPP – art. 26 pkt. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.1991 Nr 80 poz. 350 z późn.zm.), można odliczyć od podstawy obliczenia podatku. Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu rocznie.

1% z podatku dochodowego na rzecz OPP przy okazji składania corocznego zeznania podatkowego za 2018 rok /dotyczy osób wypełniających PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38, PIT-39/.

10%-darowizn na cele kultu religijnego łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Wdzięczni Ofiarodawcom
Rada i Zarząd Fundacji Good Life