FUNDACJA

Goodlife

 profilaktyka nowotworowa

Naszą misją jest:

profilaktyka nowotworowa

wprowadzenie SELOL do obrotu i spożycia, jako selenowego suplementu, tworzenie, wdrażanie i propagowanie nowoczesnych technologii, szczególnie w obszarze medycyny oraz umożliwienie korzystania z nich społeczności, w szczególności poprzez prowadzenie oraz zlecanie w tym celu badań naukowych, a także opracowywanie nowych rozwiązań techniki i medycyny,
popularyzacja idei zdrowego stylu życia oraz poszanowania środowiska,
rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju świadomości prozdrowotnej społeczeństwa,
działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i wdrażania nowoczesnych technologii poprawiających jakość życia

realizujemy:

poprzez promocję i popularyzację współczesnych osiągnięć w medycynie i technice poprawiających jakość życia, profilaktyce i wczesnej diagnostyce schorzeń,
fundowanie stypendiów naukowych oraz organizowanie i finansowanie staży naukowych krajowych i zagranicznych związanych z nowymi technikami,
prowadzenie działalności w zakresie transferu techniki i technologii, działalności naukowo-badawczej, prac innowacyjno – wdrożeniowych w Polsce i za granicą,
wspieranie finansowe badań naukowych i klinicznych, zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury oraz przekazywanie go wybranym placówkom medycznym lub naukowym.